Tilsynsrapport

Tilsyn Dronning Louise vuggestue og børnehave 23.1.2019.

Sociale relationer – barn /voksen kontakt

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Institutionens arbejde med sociale relationer tager udgangspunkt i en udviklingsproces med vægt på refleksion og evaluering af det praksisnære arbejde, som grundlag for en faglig indsigt, der støtter barnets/børnenes udvikling. Det er institutionens ønske at videreudvikle en reflekterende praksis, i en organisering af det praksisnære arbejde, der har fokus på at understøtte en positiv voksenkontakt. Der er f.eks. ved opstart i vuggestuen fokus på udvikling af en personlig kontakt, der udvikler sig fra den nære relation i familien til barnets ønske om at eksperimentere med at udforske nye relationer. Institutionens børnemiljø er organiseret i aldersopdelte og aldersintegrerede børnegrupper, hvilket giver mulighed for udvikling af et praksisnært arbejde, der på en tydelig og genkendelig måde tilgodeser den personlige kontakt med det enkelte barn, med udgangspunkt i ”det små til det store”. 

Institutionen arbejder med fortællinger fra praksis, f.eks. faglige delemmer, og med afsæt i en reflekterende proces beskrives historierne med bl.a. fokus på de positive relationer til barnet/børnegruppen. Denne systematik i udvikling af institutionens praksisnære arbejde har udviklet positiv forandring i børnemiljøet for barnets/børnenes relationer. Institutionen Vuggestuen er opmærksomhed på at udvikle denne positive voksenkontakt i det praksisnære arbejde, og på også at have fokus på børnenes relationer til hinanden i forhold til inklusion og fællesskab. Der er et fokus på de voksnes nærvær og tilknytning, med det formål at tilvejebringe børnene mulighed for at fordybe sig i praksis med opmærksomhed på at udvikle relationen mellem det enkelte barn og børnefællesskabet.

 

Inklusion og fællesskab

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Institutionens arbejde med inklusion vægter og har fokus på, at alle skal være en del af fællesskabet, ud fra den antagelse, at fællesskab vælges og skabes på mange måder og niveauer i forhold til at udvikle positive relationer. Når det praksisnære arbejde planlægges, og der tilrettelægges særlige aktiviteter, er der fokus på barnet/børnenes resurser og muligheder og ikke begrænsninger har fokus. Når institutionen erfarer at et barn er ekskluderet fra børnefællesskabet, drøftes dette på et ”kik i øjne møde” med mulighed for faglig refleksion i et fagligt rum – f.eks. på stue-, afdelings- og personalemøder. Dette skaber mulighed for tilrettelæggelse af nye faglige initiativer, med fokus på barnets styrker/optagethed. Det betyder, at institutionen er opmærksom på barnets ressourcer og reflekterer over det enkelte barns styrker frem for svagheder. I denne proces er der også fokus på betydningen af forældreinddragelse og -deltagelse.

Institutionens praksisnære arbejde har fokus på de mange muligheder for fællesskaber barnet skal indgå i og tilrettelægger praksisforløb, hvor børn, der er udfordret, har mulighed for at opleve/lære, f.eks. at lege indeholder regler, at det enkelte barn bidrager til legen, at sociale kompetencer udvikles i fællesskab og gennem relationer til andre, og at opleve tryghed og tillid i samvær med andre børn og voksne. Det betyder, at institutionen har vægt på en videreudvikling af inkluderende indsatser, der giver mulighed for, at det enkelte barns måde at være aktiv på og deltage i fællesskab tilgodeses gennem særlige tilrettelagte aktiviteter, hvor barnet skal forholde sig til at indtræde i en særlig position/fællesskab.

Sprogindsatsen

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Institutionen har fokus på sprogindsatsen, og arbejder bevidst med, hvordan personalet kan bruge deres relation i at lære barnet og børnene at bruge sproget konstruktivt/udviklende i relationerne med hinanden – et fokusområde som institutionen forsat arbejder med at videreudvikle.

Institutionen har sprogansvarlige i vuggestue og børnehaveafdelingen. De sprogansvarlige pædagoger samarbejder med områdets talehørepædagog. Institutionen har inddelt børnene i faste hjem/spisegrupper, hvilket er med til at målrette sprogindsatsen i dagligdagens rutiner og overgange. Institutionen arbejder med daglige samlinger som en konkret metode til at arbejde systematisk og reflekteret med det enkelte barn og den samlede børnegruppe. Samlingen kan blandt andet være med til at tydeliggøre, hvilke børn, der taler meget, og derfor bliver talt meget til – og hvilke børn, der skal have en ekstra fokuseret opmærksomhed sprogligt, og man er opmærksomme på, at sprog og kropsligt udtryk hænger sammen. Institutionen arbejder med pædagogiske aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at mærke/opleve/sanse. Institutionen har opmærksomhed på, hvordan vi taler sammen og til hinanden, og den voksne har en særlig betydning som rollemodel. For at fastholde institutionens fokus på sprogarbejdet drøftes og evalueres deres indsatser på afdelings- og personalemøder.

 

Forældresamarbejde

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsat

Institutionen ønsker at videreudvikle deres forældresamarbejde, og det er tilrettelagt med vægt på, at hver familie er noget særligt, hvorfor de indbydes til et samarbejde, der bl.a. har fokus på en samtale, der vægter udvikling af tillid og afklaring af gensidige forventninger til samarbejdet. For at udvikle institutionens fælles værdigrundlag i forhold til forældrepartnerskab, og med fokus på, at det er barnets perspektiv, der er udgangspunkt for samarbejdet, har institutionen taget stilling til systematisk at arbejde med opstart, og institutionen mener, det er vigtigt også at modtage forældre på en god måde som et godt udgangspunkt for et trygt og tillidsbaseret samarbejde.

Institutionen tilbyder forældrene forældremøder årligt i henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Forældremøderne ses som overgangsmøder, hvor forældrene i dialog fortælles om institutionens praksisnære arbejde og klædes på til opstart og overgang bl.a. mellem hjem og vuggestue, vuggestue og børnehave og børnehave og skole. Institutionen kan beskrive, hvilken forskel deres forældresamarbejde gør for børnene. Samarbejdet med forældrene er planlagt systematisk i forskellige former, der alle har fokus på at udvikle og afklare forventninger og har tillid som fundament for samarbejdet, og forældrene skal opleve at indgå i et partnerskab med fokus på barnets udvikling og trivsel. I den periode barnet er indmeldt i institutionen tilbydes forældrene samtaler, og de har også selv mulighed for at tage initiativ til en samtale vedr. deres barns trivsel.

 

Sammenhæng og overgange

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Institutionen tilrettelægger udviklingsforløb, der tilgodeser det enkelte barns forudsætninger og kompetencer i forhold til overgang mellem afdelingerne og mødet med et nyt børnemiljø. Udviklingsforløbene indeholder aktiviteter, som har fokus på de kompetencer, der kan være med til at skabe en positiv overgang til nye børnemiljøer, og som giver mulighed for videreudvikling af kompetencer, der kan understøtte barnets overgang. Institutionen arbejder systematisk med at tilrettelægge deres praksisnære arbejde med fokus på udvikling og dannelse af børnenes forudsætninger og kompetencer i forhold til at skabe den positive sammenhæng i overgang til nye børnegrupper og skole / fritidsinstitution. Institutionen har vægt på en kontinuerlig udvikling af arbejdet med overgange, så det udvikler sig systematisk med udgangspunkt i deres fælles praksisforståelse, der understøtter barnets perspektiv. Ved overgange mellem afdelingernes børnegrupper planlægges der overgangsmøder, som giver medarbejderne mulighed for at skabe sammenhæng i barnets liv.     

Krav om refleksion og metodisk systematik

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Institutionen vægter refleksion i forhold til at udvikle faglige indsatser og har god erfaring med tilrettelæggelse af det praksisnære arbejde i en genkendelig pædagogisk praksis, der giver mulighed for tid til ”små” nære læringsmål, som at lege, spise, tage tøj af, blive skiftet og have tæt relation til en voksen. Denne organisering af det praksisnære arbejde understøttes i en systematik - fra iagttagelser og fortællinger om praksis til refleksion og evaluering, der giver afsæt for udvikling af nye pædagogiske initiativer. Institutionen planlægger de overordnede rammer for faglig udvikling og aktiviteter i et årshjul, og de pædagogiske indsatser, der omhandler det praksisnære arbejde, beskrives i dags- og ugeplaner, med det formål, at alle aktører har mulighed for indsigt i planlagte aktiviteter og kan være understøttende i deres position og tilknytning i opfyldelse af institutionens mål for det praksisnære arbejde i forhold til det enkelte barn og fællesskabet. Institutionen bruger stue- og personalemøder til at se på børnegruppens behov, kompetencer og udviklingsmål for at undersøge hvilke aktiviteter, der passer til de enkelte børn og den samlende børnegruppe. Herunder planlægger og koordinerer personalet aktiviteterne.