Sprogstimulering

Med Folkeskolelovens § 4A blev det lovpligtigt, at alle tosprogede børn over 3 år skal sprog-screenes og have et særligt pædagogisk tilbud hvis der påvises et behov. Siden er det blevet muligt for alle treårige i børnehaven at blive sprogtestet, hvis forældrene ønsker det.

Sprogvurdering af børn
Siden 1. juli 2010 har alle kommunalbestyrelser givet 3-årige børn, der er optaget i et dagtilbud, en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Derudover skal alle 3-årige børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, modtage en sprogvurdering, så barnets eventuelle sproglige udfordringer opdages inden skolestart. I forbindelse med sprogvurderingen af disse børn, skal forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.

Opfølgende sprogstimulering
Kommunalbestyrelsen skal endvidere give sprogstimulering til de børn, der på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov. Tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud og vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage 15 timers sprogstimulering om ugen.

Obligatorisk dagtilbud
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde tosprogede børn uden for dagtilbud sprogstimulering i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, hvis mindst en af barnets forældre ikke er i beskæftigelse, og en sprogvurdering af barnet viser, at barnet har brug for en sprogunderstøttende indsats. Kommunalbestyrelsen skal give et tilskud på 100 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling, hvilket betyder, at forældrenes betaling til dagtilbuddet bortfalder.

Pligt til at tage imod tilbud
Forældre har pligt til at tage imod sprogvurderingen og sprogstimuleringen til deres barn.

Kvalificeret personale
Sprogvurderingen og sprogstimuleringen skal varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.

Sprogvurderingsmaterialer
Der stilles et sprogvurderingsmateriale til rådighed for kommunerne, der kan anvendes til at sprogvurdere børn i 3-års-alderen, inden skolestart og børnehaveklasse.

Sådan foregår sprogvurderingen - i store træk
Med udgangspunkt i det eksisterende materiale vil processen i sprogvurderingen typisk se sådan ud:

  • En pædagog, som barnet kender godt, informerer forældrene om, at deres barn skal gives en sprogvurdering.
  • Forældrene får et skema med hjem, hvor de selv udfører første del af sprogvurderingen med barnet.
  • Forældrene afleverer skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et registreringsskema på det enkelte barn.
  • Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen. Der er ikke regler om, hvor sprogvurderingen skal udføres, men afhængig af, om barnet går i dagtilbud eller ej, kan det f.eks. være i dagtilbuddet eller i hjemmet.
  • Forældrene præsenteres for den samlede score, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger.
  • Hvis barnet vurderes at have behov for opfølgende sprogstimulering, aftaler pædagog og forældre det videre sprogstimulerende forløb.

Pædagogens del af sprogvurderingen
Til gennemførelse af sprogvurderingen i dagtilbuddet, dvs. hvor pædagogen sprogvurderer det enkelte barn, er der udviklet en række materialer, som kun kommunerne og dagtilbuddene får adgang til.

Sprogvurderingsmaterialet er beskyttet, så det kun er pædagoger m.v., der har adgang til materialet. Det er hensigten, at materialet ikke skal cirkulere blandt forældre inden sprogvurderingen foretages, da den pædagogiske del af vurderingen alene skal foretages af professionelle pædagoger.
 
Børn lærer bedst sprog ved at gøre noget sammen med andre og ved at være optaget af noget vigtigt. Børnehuset 8-Tallet har en inkluderende pædagogisk praksis og tager dermed ikke enkelte børn ud af fællesskabet for at ”undervise” i det danske sprog. Børn lære bedst gennem sanserne og kroppen. Dette kan f.eks. forgå gennem sprogposer, rytmik/sanglege og dialogisk læsning.