Eksterne samarbejdspartnere

I Børnehuset 8TALLET samarbejder vi med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere. I tilfælde af, at et barns adfærd eller udvikling giver anledning til bekymring, og vi skønner der er brug for faglig sparring og vidensdeling, har vi, som fagpersoner, skærpet pligt til at rette henvendelse til andre instanser. 

En sådan henvendelse sker i samarbejde med forældrene og aldrig uden forældrenes viden.

Talepædagog 
Når vi skønner at et barns sproglige udvikling giver anledning til bekymring, kontakter vi, i samarbejde med forældrene, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Barnet bliver efterfølgende testet af en talepædagog der vurderer, om det er nødvendigt med ekstra sprogtræning.

 

Støttepædagog 
Der kan søges om støtte til et barn med særlige behov. Støttetimerne gives til miljøet på stuen, således at barnet kan deltage i dagligdagen. Dvs. timerne gives ikke til det enkelte barn, men til at miljøet på stuen gøres mere tilgængeligt for barnet med særlige behov.

 

Ansøgningen om støttetimer sendes til PPR. Støttepædagogen er ansat i Område Amagers støttekorps og indgår som en del af stuens personale.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
PPR rådgiver institutioner og skoler omkring 0-18-årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.

 

Rådgivning omkring børn på daginstitutionsområdet varetages af psykologer og tale/hørepædagoger, der har hjemme i områdernes tværfaglige støttefunktioner.

 

Formålet er at understøtte de specialpædagogiske opgaver for kommunens børn og unge. I det daglige arbejdes der med inklusion, i daginstitutioner, ved at hjælpe og vejlede personalet omkring børn og unge i udviklingsmæssige, faglige og sociale vanskeligheder.

 

Københavns Kommunes pædagogiske kompetencecentre 
Kompetencecentrene i kommunen er specialinstitutioner, der kan rådgive og vejlede personalet  i forhold til konkrete pædagogiske problemstillinger med et barn.

 

Institutionens personale kan henvende sig til kompetencecenteret der så har mulighed for at observere barnet og komme med råd og vejledning ift. det fremadrettede arbejde i institutionen.

 

Børnekliniken 
Børnekliniken er et offentligt landsdelsdækkende tilbud til førskolebørn med særlige vanskeligheder, som bor i en af de 46 kommuner i Region Hovedstaden og Sjælland. 

 

Børnekliniken har som væsentligste opgave at undersøge og udrede førskolebørn fra 0-6 år med kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske problemstillinger.

 

Typisk vurderer man lokalt, at vanskelighederne er så komplicerede, at undersøgelserne, rådgivning og vejledning ikke udelukkende kan foregå i det lokale PPR-system. Formålet er at afklare, hvordan barnets udvikling kan støttes bedst muligt i lokalt regi.

 

Formålet med det enkelte undersøgelsesforløb er, at få en samlet vurdering af barnets udviklingsniveau, ressourcer og behov. Børnekliniken stiller ikke egentlige diagnoser på børn, selvom vurderingen kan pege i retning af en specifik diagnose.

 

Visitation af børn til Børnekliniken kan ske ved at forældrene eller dagtilbuddet sender et indstillingsskema til kliniken.

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 
Centrets opgaver er at undersøge og behandle børn og unge med psykiske lidelser og samarbejde med familierne og professionelle samarbejdspartnere.

Centret har særlige kompetencer ift. svære og komplicerede tilfælde af spiseforstyrrelser, neuropsykiatriske lidelser, psykoser og udviklingsforstyrrelser. 
Visitation til centeret sker ved at forældre eller dagtilbud sender indstilling til centeret.