Tavshedspligt

Tavshedspligten gælder ifølge Straffelovens § 152, stk. 1, for "den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv". Loven gælder alle medarbejdere, og f.eks. også råds- og bestyrelsesmedlemmer og pædagogstuderende. Tavshedspligten gælder såvel de kommunalt ansatte som ansatte i selvejende institutioner.  

Hvilke oplysninger er underlagt tavshedspligt? 
Tavshedspligten gælder oplysninger om væsentlige offentlige eller private interesser.

 

Dermed oplysninger om andres private forhold. ”Private forhold” er oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold (persondatalovens § 7). Og oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer o.l. (persondatalovens § 8).

 

Ud over de rent private forhold kan der være tale om andre fortrolige oplysninger. Det er f.eks. oplysninger om samlivsforhold, økonomiske herunder skattemæssige forhold. 
 
Videregivelse af oplysninger 
Selv om en oplysning er beskyttet af reglerne om tavshedspligt, kan der være situationer, hvor det er lovligt at videregive oplysninger eller der er en pligt hertil.

Det gælder f.eks. i underretningssager. En offentligt ansat har pligt til at underrette kommunen, når børns eller unges velfærd er truet, og i den forbindelse kan der lovligt gives private oplysninger om barnet eller familien.

 

Et samtykke kan naturligvis også gøre det lovligt og berettiget at videregive personlige oplysninger. Et samtykke skal være specifikt og udtrykkeligt, men der er ikke længere krav om, at et samtykke skal være skriftligt.

 

Samarbejdet i en institution eller mellem institutioner kan gøre, at det er berettiget og nødvendigt at udveksle fortrolige oplysninger. Det er relevant for udførelsen af arbejdet. Arbejder man inden for den samme myndighed, kan det også være relevant at udveksle fortrolige oplysninger om børn og familier, men grænsen mellem forskellige myndigheder kan gøre, at det ikke er lovligt. Fortrolige oplysninger må f.eks. ikke videregives mellem forskellige kommuner, eller mellem et dagtilbud og en skole, fordi der er tale om forskellige myndigheder.

 

Her skal der være et samtykke eller en lovregel om, at oplysningerne alligevel skal videregives, som der f.eks. er i underretningssager i forhold til familier, der flytter til en anden kommune.

 

Du kan læse yderligere om tavshedspligt i offentlig tjeneste på: www.retsinformation.dk