Forældrebestyrelsen i klynge B

Vores forældrebestyrelse består af seks forældrevalgte repræsentanter (en repræsentant pr. forældreråd, dog ikke fritidsinstitutionen) samt en medarbejderrepræsentant med stemmeret, der er valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i klyngen. Endvidere deltager en repræsentant for de pædagogiske ledere uden stemmeret. Klyngelederen deltager som sekretær/sagsbehandler for forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen mødes mindst fire gange årligt. Der kan endvidere indkaldes til ekstraordinære møder, når mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder om det.

Dagsordener og referater offentliggøres på klyngens website, så de er tilgængelige for alle interesserede.

Det er bestyrelsens opgave at fastsætte principper for klyngens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for klyngen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen må aldrig diskutere og behandle konkrete sager eller personsager. Det gælder både sager om det enkelte barn, den enkelte forælder og enkelte medarbejder i institutionen.


Forældrebestyrelsens opgaver
 • Fastsætte principper for klyngens arbejde
 • Inddragelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på arbejdet med pædagogiske læreplaner i klyngen
 • Inddrages i arbejdet med børnemiljøvurderingen på 6-9 års området
 • Forældrebestyrelse og klyngeleder fastsætter principperne for anvendelse af budgetramme
 • Godkende klyngens budget og regnskab
 • Fastsætte anvendelsen af ikke-budgetterede indtægter som eksempelvis sponsorstøtte
 • Indstillingsret ved ansættelse af klyngeleder og pædagogisk leder
 • Ret til deltagelse i samtaler ved lederansættelser
 • Fastsættelse af lukkedage/koordinering mellem klyngens enheder
 • Bidrage til samarbejdet mellem enheder i klyngen
 • Sikre inddragelse af forældrerådene i relevante sager.

Rammerne for forældrebestyrelsens arbejde uddybes i Velkommen til forældrebestyrelsen og forældrerådet i kommunale klynger.