Forældrerådene i klynge B

Der er oprettet et forældreråd for hver enhed. Forældrerådet har til opgave at være sparringspartner for forældrebestyrelsen, således at den enkelte enheds pædagogiske særkende understøttes og videreudvikles. Forældrerådet fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde.


Forældrerådenes opgaver
 • Udtaleret i forhold til forældrebestyrelsens behandling af sager, der vedrører enheden
 • Organisere afstemning om madvalget blandt enhedens forældre (hvert andet år)
 • Rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende den enkelte enhed og principielle problemstillinger vedrørende enheden
 • Forældreråd og pædagogisk leder fastlægger principper for enhedens budget inden for de rammer og principper, der er fastsat i forældrebestyrelsen, herunder principper for prioriteringen af midler til pædagogiske aktiviteter
 • Inddragelse i arbejdet med enhedens pædagogiske læreplan, herunder:
  • Udarbejdelse, evaluering og opfølgning
  • Bidrage til at sikre børnemiljøperspektivet i enhedens pædagogiske læreplan
  • For 6-9 års området: enhedens børnemiljøvurdering
 • Indstillingsret ved ansættelse af personale i enheden, og ret til deltagelse ved ansættelse af pædagogisk leder i enheden
 • Forældrerådet skal præsenteres for evalueringen af enhedens pædagogiske læreplan
 • Forældrerådet kan stille forslag om placering af lukkedage til forældrebestyrelsen.

De lokale forældreråd

Læs mere om det lokale forældresamarbejde, forventninger, rettigheder og pligter på enhedernes egne websites.

Rammerne for forældrerådets arbejde uddybes i Velkommen til forældrebestyrelsen og forældrerådet i kommunale klynger.