Et af de politisk vedtagne pejlemærker, som de københavnske daginstitutioner skal arbejde med er ”Forældresamarbejde – forældrepartnerskab”

”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.”                           

  • I vores daglige arbejde vil vi gerne trække på forældrenes ressourcer for at skabe de bedst mulige vilkår, mens børnene er i vores institution. Vi ser forældre som dem, der kender deres børn bedst på hjemmebanen, og det pædagogisk personale som vejledere og udviklere på de ressourcer, som børnene kommer med hjemmefra. 
  • For at vores samarbejde skal fungere optimalt, vil vi gerne i dialog med hvert enkelt barns forældre. En dialog, hvor vi ser hinanden som ligeværdige partnere, der på bedst mulig måde bidrager til, og støttet op omkring, barnets alsidige udvikling.                                        
  • Vores samarbejde starter fra første dag, barnet møder med sine forældre i institutionen og skal gerne fortsætte gennem hele institutionstiden. Det gode forældresamarbejde forudsætter, at vi allerede ved indkøringen afstemmer forventninger til hinanden og udveksler vigtige informationer, for at gøre barnet og forældre trygge i de nye omgivelser.
  • Vi bestræber os på at have en god dialog med forældrene omkring barnets trivsel i institutionen og aftaler også et møde, når barnet har gået i institutionen mindst tre måneder, for at gøre status på barnets trivsel og udvikling.
  • Ved akutte problematikker, er der mulighed for en samtale med pædagogerne fra barnets stue.
  • Vi vil gerne have, at der er en rød tråd mellem institutionen og hjemmet, og vi opfordrer forældre til at støtte op omkring aktiviteter og projekter, som vi laver i institutionen med børnene. Det er meget tryghedsskabende for børn, når de kan opleve, at der er en sammenhæng mellem det der sker i vuggestuen og derhjemme. Det gælder både de kreativt anlagte projekter, hvor vi inddrager forældrene i børnenes læringsproces, men også emner, hvor vi opfordrer forældre til at støtte op omkring barnets potentialer og udfordringer på forskellige planer.
  • Derfor vil forældrene i ny og næ får en lille opgave med hjem. Det kan f.eks. være at lave en fotobog om barnets sommerferie eller en familieplanche, opsøge internettet sammen med barnet for at øve en ny sang, afprøver nye lege i barnets omgangskreds, eller øve en færdighed, som barnet har udfordringer med.
  • Forældrenes nysgerrighed og undren over vores praksis vil vi gerne se/bruge som anledning til gode debatter og fælles refleksion. 
  • Vi synes at det er meget vigtigt, at vi har en fælles forståelse for institutionens kerneopgave, som lyder: ”Vi vil arbejde med at udvikle børnenes kompetencer til at begribe verden”.
  • Derfor forventer vi, at der er åbenhed omkring stort og småt, sådan at vi forebygger unødvendige frustrationer hos begge parter, og i samværet med børnene holder fokus på det, der handler om vores kerneopgave.