Om klyngeledelsen

Alle institutioner har et snoezelrum. Her ses Hvalens rum. 

I Specialklyngen arbejder vi ud fra følgende forståelse af vores kerneopgave:

"Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre."

Stærkt samarbejde på tværs af institutionerne

Klyngeledelsen har retningslinjer fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til at sikre, at alle børn og unge i København har lige adgang til at trives, udvikle sig og lære - så de har de bedste muligheder nu og fremover i livet.

Klyngeledelsens opgave ligger bl.a. i at skabe rammerne for et stærkt tillidsbaseret arbejdsfællesskab på tværs af institutionerne, faggrupper og daglige ledere. Dette arbejdsfællesskab medvirker til at sikre, at børnene, på trods af deres funktionsnedsættelser, stadig får lige muligheder for at trives, udvikle sig og lære.

Høj tværfaglig kvalitet 

Klyngeledelsen har desuden en opgave i at sørge for, at det pædagogiske og terapeutiske arbejde er af den højeste kvalitet. Dette sker igennem vidensdeling og samarbejde på tværs af institutioner og fagpersoner, videreudvikling af personalet og kompetente daglige ledere.

Ved at arbejde ud fra klare mål, gennemsigtighed i økonomien, konstruktiv kommunikation og sparring, arbejder klyngeledelsen for at sikre tilfredse medarbejdere, sundt arbejdsmiljø og velfungerende institutioner. Således sikrer vi ligeledes det bedste miljø for det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

MED- aftalen for alle ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Al dette arbejde håndteres inden for rammerne af MED-aftalen, hvilket gælder for samtlige ansatte i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Aftalen skal sikre, at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads for alle gennem medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Du kan læse hele aftalen i bilaget.