Den overordnede målsætning for Damperen:

Damperen skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder.


For at tilgodese overstående målsætning, defineres mobning i Damperen således:

Et barn bliver mobbet når han eller hun gentagende gange, over en hvis tid, bliver udsat for negative handlinger fra et eller flere børn.


Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagende drillerier, grænseoverskridende sprog, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb der skal tages alvorligt.


Forskellen mellem mobning og drilleri:

Når børn driller, er det ofte af spontan karakter. Det kan være for sjov, jalousi eller indbyrdes magtkamp. I Damperen vil vi påtale drillerier, Evt. med en snak med begge partner om de synes det er sjovt. I Damperen har vi plads til forskelligheder og vi kommenterer ikke negativt hinandens tøj, udseende, mad mm. 

Herigennem forsøger vi at lære børenes rummelighed.


Forebyggelse af mobning.

I Damperen gør vi i vores dagligdag meget for at forbygge. Vi vægter højt, at det enkelte barn respekteres som den, det er, samtidig med at alle børn skal lære at fungere socialt samt indgå i og føle sig som en del af en gruppe. En vigtig del af kulturen er samtalekulturen. I Damperen vægtes det højt at alle taler pænt til hinanden. Den måde børn og voksne bruger sproget på, har stor betydning for hvordan det enkelte barn trives.


Vi støtter børnene i empatisk forståelse. Børnene bliver gjort opmærksom på hinandens

Vi tilbyder nærhed og god kontakt til det enkelte barn. Vi lytter aktivt til barnet ved konflikter, samt observerer barnet i samspil med andre.


Vi har følgende retningslinjer for vores samvær.

• Børnene skal lære at lukke andre ind i deres leg.


• Børnene skal lære, at der ikke altid er plads i andres leg.


• Børnene skal behandle hinanden pænt

• Børnene skal tale pænt til hinanden, og det er ikke ok at ”true” med udelukkelse fra fx. fødselsdagsfest.


• Børnene må ikke lukke nogen ude, men kan pænt begrunde, hvis der siges nej til at være flere i legen.


• Børnene skal hjælpe med at hente voksenhjælp, hvis nogen drilles /driller, holdes udenfor.


Barn og voksne imellem.

• Alle skal føle sig som en del af fællesskabet.


• De voksne skal anerkende og se, når børnene gør noget for hinanden.

• De voksne skal anspore børnene til at hjælpe hinanden fx. at de større børn hjælper de mindre børn.


Børn og voksne i fællesskab.

• Hvis børnene slår hinanden, skal de lære at bruge sproget i stedet for.


• Vi taler om venskaber og problemer til samlingen eller i mindre grupper.

• Vi tager godt imod hinanden om morgenen.


• Vi kritiserer ikke hinandens mad, tøj o.lign.


• Vi hjælpes ad med at se, hvordan hinanden har det, fx, ” Hvordan tror du, hun har det nede i maven lige nu?” ”Prøv at se hvor ked af det, han blev”


• De voksne siger konkret: ” Du skal stoppe med at drille”


• De voksne arbejder bevidst med integration, så alle kender alle, fx. på legepladsen, leg på tværs af stuerne, leg på kryds af vuggestuen og børnehaven.


• De voksne taler ikke om andre børn, når der er børn til stede.

• De voksne skal være bevidste om at lære alle børn i huset at kende.


• De voksne skal kalde børnene ved deres rigtige navne.

• De voksne skal være åbne og positive i stedet for at skælde ud.


• De voksne skal rose og se hvert enkelt barn hver dag.

Hvis mobning opstår i Damperen.

Skal de voksne sørge for at den konkrete situation ophører og tager sig af det barn der bliver mobbet.


Der bliver taget en snak med de børn der har mobbet. Forældrene til de involverede børn informeres (både offerets og udøverens)


Vi snakker om en løsningsplan med de involverede parter.

Det er en fælles mission at Damperen forbliver et dejligt sted at være.

 

Flere af institutionens medarbejdere har desuden været på kursus i Fri for Mobberi, der er en del af Mary Fonden, og vi bruger aktivt redskaberne herfra i hverdagen.

http//www.friformobberi.dk/