Vuggestuen Rugvej som arbejdsplads

I en daginstitution er kommunikation og samarbejde en absolut nødvendighed for dens virke. Vi ønsker, at Vuggestuen Rugvej skal være en god arbejdsplads, og et af vores kendetegn er teamwork på højt niveau i personalegruppen; et andet kendetegn er gensidig respekt for hinandens arbejde leder og medarbejdere imellem.

For at sikre den gode kommunikation og det gode samarbejde afholder vi en række interne møder. Vi har ca. 10 personalemøder om året, hvor det pædagogiske personale deltager; møderne ligger fra kl. 17.00-19.30. Herudover kan der afholdes møder, hvor kun personale fra den enkelte stue eller etage deltager.

Mødernes indhold kan i princippet omhandle alt, der har indflydelse på livet i vuggestuen på forskellige niveauer, f.eks. informationer der berører vores fagområde, udarbejdelse af lære-/projekt-/handleplaner, planlægning af aktiviteter og forløb i det pædagogiske arbejde m.v.

Ledelse og personale har i fællesskab udarbejdet en række politikker og forretningsgange for at støtte og tydeliggøre samarbejdet i institutionen. Her kan nævnes sorg- og kriseplan, syge- og fraværspolitik, uddannelsespolitik, hygiejneprocedurer, principper for tilrettelæggelse af ferie og vagtplaner, fordeling af ansvarsopgaver og andet.

Personaledage og MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) er ligesom vuggestuens APV (lovpligtig arbejdspladsvurdering) og deraf følgende handleplaner vigtige værktøjer, der anvendes til styrkelse af samarbejde og personaleudvikling.

Vi er af den overbevisning, at en institutions interne samarbejdsstruktur er dens 'rygrad'. Derfor skal den dagligt passes, plejes og vedligeholdes.