Vision og retningslinjer for pædagogisk dokumentation (foto/video/dagbøger)

I 2015 tog vi det digitale institutionssystem KbhBarn i brug. Det har givet os nye muligheder for at dokumentere vores pædagogiske praksis og dele hverdagens små og store oplevelser. Nedenfor finder du den ramme, som vi har lagt for vores pædagogiske dokumentation i klyngen.


Et værdifuldt vidnesbyrd

I klyngen ønsker vi at bruge dagbøger og foto-/videooptagelser som et pædagogisk værktøj til refleksion, dialog, debat og udvikling. Vi dokumenterer ikke for at bevise og kontrollere, at vi har udrettet dette og hint som lovet eller forventet. Vi bruger skriftlig, billedlig og audiovisuel dokumentation som tre ud af mange andre dokumentationsmetoder, og det er den enkelte institution, som afgør, hvilken metode der er mest velegnet i den aktuelle situation – og også hvornår det er passende ikke at dokumentere.

Overordnet skal dokumentationen være væsentlig, vedkommende og etisk forsvarlig. Den enkelte institution fastlægger kriterier for sin dokumentation ud fra børnegruppen samt de læreplanstemaer, pejlemærker, behov og interesser, som man aktuelt arbejder med. Kriterierne inkl. tagging og distribution af materialet drøftes i personalegruppen med henblik på en fælles forståelsesramme og et fælles dokumentationsmønster, som den enkelte medarbejder kan støtte sig til i sine vurderinger og valg.

Klyngen har udarbejdet en skabelon til pædagogisk dagbog, som vil blive anvendt af alle institutioner fra 2018. Se bilag nedenfor.


Et redskab til faglig udvikling

Den skriftlige, billedlige og audiovisuelle dokumentation er med til at fastholde erindringen om væsentlige begivenheder og forløb. Den kan – modsat et mundtligt vidnesbyrd – søges frem og inddrages, når det er relevant. Dokumentationen giver os mulighed for en både individuel og fælles analyse, fortolkning og refleksion af og over den pædagogiske praksis, og vi ser den som et værktøj til at styrke vores faglige bevidsthed.


Et vindue til børnenes univers

Med vores dagbøger og foto-/videooptagelser ønsker vi at delagtiggøre forældrene i deres børns institutionsliv. Det er et medie til meningsfuld kommunikation med de voksne omkring børnene og et relevant og værdifuldt grundlag for forældrekontakt og forældresamarbejde – både i relation til det enkelte barns trivsel og udvikling samt i relation til de enkelte børnegrupper.

Vi opfordrer til, at dokumentationen løbende drøftes i institutionens forældreråd, hvor man også kan inddrage ideer og forslag fra forældregruppen.


Barnets erindringsarkiv

Forældrene kan henover tid samle materialet til et erindringsarkiv for barnet – og hermed skabe en oplevelse af kontinuitet i barnets institutionsliv. Dokumentationen giver mulighed for at erindre, gense, genhøre og genopleve betydningsfulde øjeblikke og begivenheder.


Etiske retningslinjer

Klyngen har fastlagt følgende etiske retningslinjer for foto/video/dagbøger:

 • Dokumentationen skal som udgangspunkt vise noget om institutionen, en pædagogisk aktivitet eller en betydningsfuld begivenhed
 • Det er institutionens fastansatte personale eller leder, som varetager udformning, kvalitetssikring og distribution af dokumentationen
 • Forældre og andre pårørende må som udgangspunkt ikke optage/fotografere børn og personale
 • Forældrenes ansvar uddybes under Retningslinjer for brug af KbhForældre
 • Dokumentationen må ikke kunne opfattes som udstillende, ydmygende eller krænkende for barnet eller dets pårørende
 • Dokumentationen må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt
 • Der må ikke distribueres optagelser, hvor barnet er nøgent, eller hvor man kan se barnets kønsdele
 • Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur
 • Hvis barnet eller dets pårørende gør indsigelse mod en offentliggjort dokumentation, vil institutionens leder vurdere indsigelsen. Som udgangspunkt vil dokumentationen blive fjernet snarest muligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende
 • Afgivne fuldmagter til deling af foto/video på barnets stamkort kan til enhver tid ændres, dog ikke med tilbagevirkende kraft
 • Forældre, medarbejdere og institution er underlagt persondataloven og Datatilsynet. Misbrug af foto-/videooptagelser, personlige oplysninger m.v. vil om nødvendigt blive anmeldt til Datatilsynet.

Kilde: Inspiration til retningslinjerne er hentet i ”Pædagogisk dokumentation i daginstitutioner – om at kunne sætte og efterlade spor” af Daniela Cecchin, pædagogisk udviklingskonsulent i BUPL (2000)