Årshjul

Årshjul for Dronning Louise 0-6 år´s pædagogiske arbejde med pejlemærker og læreplaner.

 

 

Læreplaner

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner gennem de rutiner.

De pædagogiske rutiner er skelettet i det pædagogiske arbejde og indgår i hverdagslivet.

Vi er bevidste om at der foregår læring i garderoben, ved måltider eller når børnene kommer om morgen i institutionen.

Vi ser det ikke som rutiner der skal overstås. Vi ser at rutinerne fremmer en lang række kompetencer hos det enkelte barn. Dette kan være både personlige kompetencer men også sproglige. Ligeledes ser vi at rutiner er med til at skabe fælles skab hvor alle får mulighed for at bidrage.

 

Pejlemærker

Vi præsenterede ”fri for mobberi” på forældre mødet november 2016.

Vi vil hele året arbejde med ”fri for mobberi” ( herefter FFM) med udgangspunkt i pejlemærkerne.

 

Vi har valgt at arbejde med særlig fokus på et pejlemærke af gangen. Vi har særlig fokus på et pejlemærke i 2 md. Af gangen. Dette sikre at vi kommer rundt om alle pejlemærkerne.

 

For at beskrive hvordan vi arbejde med pejlemærkerne og FFM har vi valgt at bruge  SMTTE modellen.

 

 

Vi har valgt at pejlemærket Sociale relationer – positiv voksen kontakt skal være gennemgående i alle pejlemærker.  Vi arbejder derfor fokuseret med dette hele året rundt.

 

 

Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag.

                      Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag - og udsatte børn og unge har        et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og                                       omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

Sammenhæng:

Fri for Mobberi sætter omsorg og gode (børne og voksen) fællesskaber på dagsordenen. FFM bygger på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod og sætter værdierne i fokus og som omdrejningspunkt for udvikling af relationer og fællesskaber.

 

 

Januar- februar

 

 Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

                      Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns        eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres             børn og skal ses som en del af et partnerskab.

Sammenhæng:

Fri for Mobberi fungere som en vej til at invitere forældrene ind i eller udbygge relationen som samarbejdspartner. Gode børnefællesskaber har de bedste vækstbetingelser, hvis de bakkes aktivt op hjemme. Vi ønsker at invitere forældrene  ind i dette arbejde samt vi ser at forældrene kan bidrage. FfM giver konkrete værktøjer til at skabe eller udbygge dialogen med forældrene - også i forhold til, hvordan de kan forholde sig i svære dilemmaer. Endvidere ser vi at FfM anledning til at gå i dialog/ partnerskab med forældrene om ansvarsfordeling, forventningsafstemning og hvordan de bedst muligt kan støtte op om deres barns trivsel i institutionen, som vi ser, hænger tæt sammen med måder børnefællesskaberne fungerer på.

 

 

 

 

Marts - April

 

Sammenhæng - også i overgange

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

 

Sammenhæng:

Ud over de fire værdier (tolerance, respekt, omsorg og mod) går centrale elementer i  vuggestuen og børnehavekuffert igen. Maskotten Bamseven, samtaletavler og massageprogrammet er i begge kufferter, og kan være med til at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave. Involvering af forældrene og arbejdet med fagligheden blandt fagfolk vil kunne give et ”fælles sprog” på tværs af institutionog styrke det indbyrdes samarbejde

 

 

Maj- Juni

 

Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber for alle

                      Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med          særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og                                 muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er                                   central.

Sammenhæng:

Fri for Mobberi giver konkrete værktøjer til det pædagogiske personale til at samtale med børn om de fællesskaber, de indgår i. Det kan både give det pædagogiske personal vigtig viden om, hvordan de forskellige børn kan opfatte det, som sker i fællesskaberne i institutionen og samtidig være en metode til at arbejde med kulturen i børnegrupperne. Samtaletavlerne, som er ét af værktøjerne i FFM, flytter fokus fra brandslukning til det forebyggende, da børnene og det pædagogiske personaler i fredssituationer kan tale om gode/hensigtsmæssige handlemuligheder i svære situationer. Gennem dette arbejde sættes tilskuernes rolle og idéer til konfliktløsning i fokus og inddrages i arbejdet.

 

 

 

 

September oktober

 

 

Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog

                      Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.

Sammenhæng:

Med Fri for Mobberi arbejdes der med konflikthåndtering blandt andet gennem samtaletavler. Her inddrages børnene og sætter ord på, hvordan de oplever en konflikt, hvad der er sket forud og hvilke løsningsforslag de har. Dermed gives børnene sproglige muligheder for selv af deltage i konflikthåndtering.

Fri for Mobberi tænkes ind i både det sproglige, men også i det kreative og bevægelsesfaglige arbejde i institutionerne. Samtaletavler og bogen Robertas Bamse lægger op til dialog med børnene. Rytmikprogram, massageprogram, sange og kreative aktiviteter lægger op til brug af sprog, krop, kreativitet og den taktile sans.

 

 

 

 

November - December

 

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

                      Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der - på mangfoldige måder -                                 arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det                       pædagogiske arbejde og kunne indgå i dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg        af metode skal der tages afsæt i den enkelte.

 

Sammenhæng:

Fri for Mobberi-programmet lægger op til systematisk brug – og skal implementeres i pædagogikken og de daglige/ugentlige rutiner. Kufferten består af forskellige værktøjer og praksisser, som skal implementere i det allerede eksisterende. FfM kan fungere som en måde at systematisere meget af det, som der allerede arbejdes med i institutionerne. Samtidig kan det være, at man inspireres til at gøre noget anderledes. I kufferten er der værktøjer til refleksion over relationerne i børnegruppen, samt værktøjer til dialog i personalegruppen. Arbejdet med værktøjerne giver grobund for yderligere refleksioner over egen faglighed som fagperson og pædagogikken.